Revision

Grunden i revisorns arbete är att oberoende genomföra en granskning av ett företags verksamhet. En oberoende revision av en duktig revisor ger Dig trygghet. Revision skapar trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter samt kunder.

Revisionsområdet förändras i en snabb takt och nya lagar, förordningar samt rekommendationer har en stor påverkan på alla typer av verksamheter. Det är därför ännu viktigare idag att ha en duktig revisor som gör att företagaren kan koncentrera sig på verksamheten och förlita sig på den ekonomiska informationen.

Arbete

Revisorns arbete innefattar mer än att bara granska siffror. Revisorn får insikt i företaget och blir därför en naturlig samtalspartner och rådgivare.

Inriktning

Vår inriktning mot ägarledda företag innebär att vi stödjer såväl företaget som ägaren i dess beslut så att den ekonomiska nyttan kan maximeras och riskerna minimeras.

Granskningsuppdrag

Andra granskningsuppdrag där vi kan stötta dig även om vi inte är valda revisorer innefattar bland annat:
Intygsskrivning, t ex apportintyg vid bolagsbildning eller nyemission
Oberoende granskning

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy